Contact Us‎ > ‎

Kanturk Club Officers

KANTURK GAA CLUB OFFICERS & COMMITTEE 2017
Hon President; Haulie (Michael) Barry, Murphy's Terrace, Kanturk.
Hon Life Vice Presidents; Bill Mullane, Greenfield, Kanturk,
                                             Peter Leneghan, Bettyville, Kanturk.
CATHAOIRLEACH: Tom O'Callaghan, Egmont Woods, Kanturk.
Leas Cathaoirleach: Elizabeth Ahern, Bettyville, Kanturk.
Runai: Francis Kenneally, Curragh Rd, (Watergate St), Kanturk. 
secretary.kanturk.cork@gaa.ie
Cisteoir: Edmund Barrett, O'Brien St, Kanturk.
Oifigeach Forbartha; Joe Kearns, Meelaherra, Kanturk.
Oifigeach Poibliochta: Lorcain Mc Loughlin & Elizabeth Ahern.
pro.kanturk,cork@gaa.ie
Oifigeach Cultuir: Colette Vaughan, Newmarket Rd, Kanturk.
Oifigeach na OG/ASAP; Pat Bradley, Banalough, Kanturk.
Coaching Officer; Jerome Walsh, Kilcolman, Kanturk.

COMMITTEE:

Sean Mc Loughlin, Bawnmore, Kanturk.
Tom Nash, Freemount Rd, Bettyville, Kanturk,
Tom Walsh, Kilcolman, Kanturk.
Pat Mc Carthy, Kilroe, Kanturk.
Bina Lehane, Mallow Rd, Kanturk.
Eddie Walsh, Curragh Road, Kanturk, 
John Kerrigan, Greenfield, Kanturk, 
Jim O' Connor, Greenane, Kanturk,
Denis Guiney, Freemount Rd, Kanturk,
Eileen Lynam, Dromalour, Kanturk.
Jackie Carroll, Greenane, Kanturk.
Willie O'Connor, Coolageela, Kanturk.
Cors Vaughan, Gurteeraigh, Boherbue.

And Captains of IH & F Teams (as required to attend)

DUHALLOW BOARD DELEGATES: Jim O'Connor & Shaun Leneghan & Member of Selection Committees.

CORK COUNTY BOARD DELEGATES;

(IH) Francis Kenneally, Watergate St., Kanturk.
(IF) Bryan O' Loughlin.